تماس با ما

نام مقام تلفن موبایل نمابر استان
دفتر تهران دفتر تهران (8 خط) 88521050-021 021-88521050 تهران
دفتر اصفهان دفتر اصفهان 031-32232805-9 داخلی112 9-32232805-031 اصفهان
مهندس مصطفی حر مدیر عامل 031-32232805-9 031-32232805-9 اصفهان
مهندس حمید حکیمی مدیریت داخلی120 9-32232805-031 Telegram: 0933-223-2805 داخلی112 9-32232805-031 اصفهان
خانم عمرانی امور فنی داخلی102 9-32232805-031 Telegram: 0933-223-2807 داخلی112 9-32232805-031 اصفهان
کارشناس فروش فروش داخلی104 9-32232805-031 داخلی112 9-32232805-031 اصفهان
کارشناس طراحی طراحی داخلی109 9-32232805-031 Telegram: 0933-223-2806 داخلی112 9-32232805-031 اصفهان
مهندس پورعباس واحد IT داخلی106 9-32232805-031 داخلی112 9-32232805-031 اصفهان
امور مالی حسابداری داخلی103 9-32232805-031 داخلی112 9-32232805-031 اصفهان