نتایج 1 تا 11 از کل 11 نتیجه

گروه چاپ و تبلیغات فدک

غرفه 24 متر مربع

تاریخ تحویل: 1399-04-30
تعداد باقیمانده از شیت: 1
قیمت
57,600,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 57,600,000 ریال
مبلغ تخفیف:

غرفه 30 متر مربع

تاریخ تحویل: 1399-04-30
تعداد باقیمانده از شیت: 1
قیمت
72,000,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 72,000,000 ریال
مبلغ تخفیف:

غرفه 32 متر مربع

تاریخ تحویل: 1399-04-30
تعداد باقیمانده از شیت: 1
قیمت
76,800,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 76,800,000 ریال
مبلغ تخفیف:

غرفه 35 متر مربع

تاریخ تحویل: 1399-04-30
تعداد باقیمانده از شیت: 1
قیمت
84,000,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 84,000,000 ریال
مبلغ تخفیف:

غرفه 36 متر مربع

تاریخ تحویل: 1399-04-30
تعداد باقیمانده از شیت: 1
قیمت
86,400,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 86,400,000 ریال
مبلغ تخفیف:

غرفه 48 متر مربع

تاریخ تحویل: 1399-04-30
تعداد باقیمانده از شیت: 1
قیمت
115,200,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 115,200,000 ریال
مبلغ تخفیف:

غرفه 52 متر مربع

تاریخ تحویل: 1399-04-30
تعداد باقیمانده از شیت: 1
قیمت
124,800,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 124,800,000 ریال
مبلغ تخفیف:

غرفه 56 متر مربع

تاریخ تحویل: 1399-04-30
تعداد باقیمانده از شیت: 1
قیمت
134,400,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 134,400,000 ریال
مبلغ تخفیف:

غرفه 60 متر مربع

تاریخ تحویل: 1399-04-30
تعداد باقیمانده از شیت: 1
قیمت
144,000,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 144,000,000 ریال
مبلغ تخفیف:

غرفه 72 متر مربع

تاریخ تحویل: 1399-04-30
تعداد باقیمانده از شیت: 1
قیمت
172,800,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 172,800,000 ریال
مبلغ تخفیف:

غرفه 80 متر مربع

تاریخ تحویل: 1399-04-30
تعداد باقیمانده از شیت: 1
قیمت
192,000,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف: 192,000,000 ریال
مبلغ تخفیف: